Ihor Bychkivskyy

tel: 736477747

e-mail: ingward@centrum.cz